☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Sobota 07.12.2019

zaawansowane

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Przyznawanie bezrobotnemu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności odbywa się na zasadach określonych w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 z 2008 r., poz. 415 z późn. zm.)  i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia  2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 5 poz. 26) oraz niniejszych kryteriów.

 


 

1. O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne.

 

2. Starosta chełmiński może przyznać ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności osobie bezrobotnej spełniającej następujące warunki:

 

a)   nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

b)  spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379  z 28.12.2006r  str. 5)

c)   nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień  złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,

d)   nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

e)   w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie ww. środków, nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

f)   spółdzielnia socjalna, do której mają zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

g)   nie złożyła wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty,

h)    złoży wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony łącznie z dokumentami niezbędnymi do  jego oceny;

oraz, która zobowiąże się do:

- wykorzystania przyznanych  środków  zgodnie z przeznaczeniem,

- niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia  działalności  gospodarczej,

- prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju,

- dokonania zakupów w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia rozpoczęcia działalności  gospodarczej,

- rozpoczęcia działalności gospodarczej i prowadzenia jej przez okres co najmniej 12 miesięcy.

 

3. Wysokość środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy działalność podejmowana jest na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznawanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć 4 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.

 

4. Pod pojęciem ,,przeciętne wynagrodzenie” rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

 

5. Przyznane bezrobotnemu środki stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa  i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr  1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6), w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są przyznawane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 

6. Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, uzasadnionych kosztów, szans zdobycia pozycji na rynku oraz posiadanego limitu środków Funduszu Pracy.

 

7. Umowa o przyznanie środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej zawarta jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

8. Umowa o przyznanie środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej może przewidywać refundację ze środków do 80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności gospodarczej, nie wyższych jednak niż w wysokości przeciętnego wynagrodzenia, poniesionych od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

9. Umowa o przyznanie środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej powinna zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:

 

a) wydatkowania, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30  dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego,

b) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków  w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;

c) udokumentowania rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą – NIP 1) w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy

d) udokumentowanie i rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;

e) zwrotu całej otrzymanej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia uzyskania środków, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty - w przypadku, gdy:

- otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,

- będzie prowadził działalność gospodarczą lub będzie członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy;

- podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;

- złożył niezgodne z prawdą oświadczenia lub naruszenia innych warunków umowy.

 
10.1. W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków bezrobotny zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie w jednej ze wskazanych form: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym(awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach albo blokada rachunku bankowego.
 

10.2. Poręczycielem może być osoba prawna lub osoba fizyczna.

 

10.3. W przypadku osób fizycznych poręczenie musi zostać złożone przez co najmniej 2 osoby.

 
10.4. Poręczycielem może być osoba fizyczna:

a) pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości - zatrudniona na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata), nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne;

b) osiąga miesięczne wynagrodzenie lub dochód (brutto) w wysokości co najmniej 1.800 zł.;

c) w wieku do 65 roku życia.
 
10.5. Poręczyciel będący osobą prawną nie może:

a) być w stanie upadłości oraz w stosunku do którego nie został zgłoszony wniosek o likwidację,

b) zalegać z opłacaniem podatków, opłat i składek w Urzędzie Skarbowym i ZUS –ie.

10.6.Poręczycielem nie może być współmałżonek bezrobotnego ani inny członek rodziny prowadzący z bezrobotnym wspólne gospodarstwo domowe.

 

10.7. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 wymaga akceptacji małżonka wnioskodawcy i małżonków poręczycieli złożonej na piśmie w obecności upoważnionego pracownika urzędu.

 
11. Decyzję o przyjęciu poręczenia od wskazanej osoby podejmuje Dyrektor PUP na podstawie stosownych dokumentów przedstawionych przez podmiot zamierzający złożyć poręczenie.

 

12. Warunkiem formalnym, zwiększającym szansę bezrobotnego na uzyskanie dotacji, jest ukończenie z wynikiem pozytywnym specjalistycznego szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

 

13. Przez okres obowiązywania umowy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie lub upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu mają prawo kontroli przebiegu jej realizacji.

 

WNIOSEK

 

1. Bezrobotny ubiegający się o przyznanie jednorazowo  środków na podjęcie działalności gospodarczej składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie ,,Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej”, który zawiera:

a) kwotę wnioskowanych środków,

b) rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć,

c) kalkulację kosztów, związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, oraz źródła ich finansowania,

d) szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków,

e) proponowaną formę zabezpieczenia środków,

f) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

 

2. Ponadto, do wniosku bezrobotny dołącza także:

a) plan przedsięwzięcia gospodarczego (biznes plan) wraz z analizą SWOT,

b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej w wybranym profilu (certyfikaty, świadectwa szkolne, dyplomy, świadectwa  pracy, listy referencyjne),

c) informację o otrzymanej pomocy de mini mis oraz zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis,

d) dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

 

3. Współmałżonkowie osób bezrobotnych (beneficjentów) wyrażają w obecności pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie pisemną zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

4. Do wniosku bezrobotny dołącza pisemne oświadczenie o istniejącym zadłużeniu u osób fizycznych lub prawnych (np. pożyczki, kredyty, alimenty).

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Strembski
(2009-02-27 14:30:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Strembski
(2012-12-03 10:50:11)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X