☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Sobota 07.12.2019

zaawansowane

STYPENDIUM DLA BEZROBOTNYCH 

PODEJMUJĄCYCH NAUKĘ

 

 

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku podstawowego dla osób bezrobotnych wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

 

Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie* w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

 
 
Do wniosku załącza się:

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie nauki wraz ze wskazaniem daty jej rozpoczęcia. Dodatkowo, w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej z zaświadczenia winno wynikać, że szkoła posiada status szkoły dla dorosłych, a w przypadku szkoły wyższej - system podjętych studiów,

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

 

Wypłata stypendium z tytułu podjęcia nauki dokonywana jest z dołu, za okresy miesięczne na rachunek osobisty wnioskodawcy lub w kasie banku.

 

Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

 
Podstawa prawna:

art. 55 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).

 

* UWAGA - na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) za:

- dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:  

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu ustalonego zgodnie z powyższą zasadą nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

- rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

- dochód na osobę w rodzinie uważa się dochód rodzinny podzielony przez liczbę osób w rodzinie. Wysokość dochodu miesięcznego nie może przekroczyć:

 ·  477 zł dla osoby samotnie gospodarującej,


·  351 zł na osobę w rodzinie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Strembski
(2007-11-27 15:34:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Strembski
(2013-06-18 12:15:34)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X