☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Sobota 07.12.2019

zaawansowane

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

 

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE - prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH:

  • do wykonywania prac społecznie użytecznych może zostać skierowany bezrobotny bez prawa do zasiłku, który korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, jak również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy,
  • prace społecznie użyteczne wykonywane są na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu,
  • wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace te będą wykonywane,
  • w okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac,
  • świadczenie za okres wykonywania prac społecznie użytecznych wypłacane jest przez gminę lub podmiot, w którym organizowane są prace, w okresach miesięcznych z dołu,
  • świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym także za okres udokumentowanej niezdolności do pracy,
  • w okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotny przestrzega ustalonego w miejscu wykonywania pracy porządku i dyscypliny oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • prace społecznie użyteczne bezrobotny wykonuje w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminę.
  •  

Zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 90 dni. O odmowie przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnego, zostaje również powiadomiony właściwy ośrodek pomocy społecznej.

 

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych, gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace, zawiadamia starostę i właściwego kierownika ośrodka pomocy społecznej w przypadku, gdy bezrobotny:

  • nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • nie podejmie przydzielonej mu pracy społecznie użytecznej,
  • opuści miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej.
 
 
Podstawa prawna:

Art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.),

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarski i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 210 poz. 1745).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Strembski
(2007-11-27 15:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Strembski
(2013-06-18 12:02:42)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X